logotyp

Regulamin konkursu

  UWAGA! REGULAMIN DOTYCZY ZAKOŃCZONEGO JUŻ KONKURSU, KTÓRY ZORGANIZOWALIŚMY W 2015 r. NASTĘPNY KONKURS JESZCZE NIE ZOSTAŁ OGŁOSZONY.

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować wprost do organizatora na adres: konkurs.koncentrat@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat”, al. Waszyngtona 30/36 m. 52, 03-910 Warszawa.
 2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „PISZEMY+ po raz trzeci” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Niniejszy regulamin jest jedynym źródłem zasad obowiązujących w konkursie. W przypadkach nieopisanych regulaminem, znaczenie będą miały decyzje organizatora konkursu.
 3. W konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 60. roku życia, które uczestniczyły w bezpłatnych warsztatach organizowanych w ramach projektu „PISZEMY+ po raz trzeci”.
 4. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego tekstu – maksymalnie 2 strony maszynopisu / wydruku komputerowego lub tekstu pisanego ręcznie (do 5 tys. znaków ze spacjami). Tekst musi być napisany prozą i mieć formę LISTU. Treść listu ma być związana ze wspomnieniami i/lub rodzinnymi opowieściami.
 5. Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres konkurs.koncentrat@gmail.com lub pocztą tradycyjną albo kurierem na adres: Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat”, al. Waszyngtona 30/36 m. 52, 03-910 Warszawa w terminie od 17.08.2015 do 04.12.2015 r. W przypadku tekstów przysyłanych pocztą tradycyjną lub kurierem decyduje data wpływu pracy do organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
 6. Przesłanie tekstu na konkurs oznacza, że uczestnik zgadza się na nieodpłatne opublikowanie swojej pracy na stronie www.piszemyplus.pl, akceptuje regulamin konkursu i posiada prawa autorskie do przesłanej pracy, a także zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przez organizatora tekstów przesłanych na konkurs, zwłaszcza pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i korekty tekstu przed jego opublikowaniem na stronie www.piszemyplus.pl, by wyeliminować błędy ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, składniowe i leksykalne.
 8. W przypadku naruszenia prawa, w tym praw osób trzecich, a także prób oszustwa, organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania pracy konkursowej na stronie www.piszemyplus.pl lub usunięcia jej w dowolnym momencie i wyłączenia pracy z udziału w konkursie. To samo dotyczy tekstów zawierających treści obraźliwe, nawołujące do przemocy lub w jakikolwiek sposób dyskryminujące.
 9. Teksty zgłaszane na konkurs pozostają własnością uczestnika, który je nadesłał. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac lub ich fragmentów w celach marketingowych, promocyjnych i innych, a uczestnik przystępując do konkursu wyraża na to zgodę.
 10. Organizator z największą starannością podejdzie do kwestii oceny nadesłanych na konkurs tekstów. Jednocześnie organizator oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z oceną nadesłanych do konkursu prac.
 11. Wyboru zwycięzców dokona jury składające się z trzech osób, które zostanie powołane na potrzeby konkursu przez organizatora.
 12. Organizator przewiduje przyznanie 6 nagród głównych (duże zestawy książek o wartości około 300 zł każdy) oraz 6 nagród dodatkowych (mniejsze zestawy książek o wartości około 100 zł każdy).
 13. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę. Prawo do odbioru nagrody nie może być przeniesione na osoby trzecie. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.replika rolex ure Osobom mieszkającym pod jednym adresem (mieszkanie/dom) przysługuje możliwość otrzymania tylko jednej nagrody.
 14. Informacja o wygranej/wynikach konkursu zostanie doręczona zwycięzcom tą drogą, którą kontaktowali się z organizatorem konkursu (pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną), zostanie także umieszczona na stronie www.piszemyplus.pl do 14 grudnia 2015 r.
 15. Nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom na koszt organizatora w terminie do 17 grudnia 2015 r. (przy czym wiążąca jest tutaj data nadania do zwycięzcy przesyłki pocztowej lub kurierskiej).
 16. Zgodnie z regulaminem, uczestnicy, którzy zostaną uznani za zwycięzców konkursu, wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości i kraju zamieszkania na stronie www.piszemyplus.pl oraz na profilu organizatora konkursu na Facebooku.
 17. Decyzja jury w sprawie przyznania nagród jest ostateczna.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej www.piszemyplus.pl.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020